هیئت مدیره

هیئت مدیره

احمد خدایی.رئیس هیئت مدیره

محمد مهدی اسلامی اصفهانی. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عباس پوربصیر. نایب رئیس هیئت مدیره

حسین قماشی. عضو هیئت مدیره

کورش برارثانی.عضو هیئت مدیره