هیئت مدیره

هیئت مدیره

 

مهندس بابک احمدی - رئیس هیئت مدیره

 

مهندس سینا عباسی - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

مهندس احمد شریفی یزدنژاد - نایب رئیس هیئت مدیره