تحویل گیری و راهبری لکوموتیوهای مدل Map24

  1. لکوموتیوهای ساخت شرکت مپنا لکوموتیو به تعداد 24 دستگاه به درخواست شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی و طی قراردادی در حال ساخت می باشد و احتمالا انجام کامل آن تا پایان سال 1398 بطول خواهد انجامید. اولین دستگاه آن با نام 1001 پس از تست های فنی در نیمه دوم بهمن ماه 1396 تحویل گرفته شد و اولین سیر آن در تاریخ 18 بهمن ماه 1396 و در مسیر ری – گرمسار صورت پذیرفت و تا شروع تابستان قریب به 80 سیر (حمل بار) در مسیر مذکور داشته است.