مانور

در راستای قرارداد تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای ایران سفیر، مانور کلیه ادوات ریلی در دپوی تهران و مشهد به شرکت واگذار شده است و این امر با حدود 130 نفر نیرو در تهران و 20 نفر در مشهد در حال انجام است که شامل انفصال لکوموتیوهای ورودی به ایستگاه و مانور به خطوط شن و سوخت و سپس تحویل به پروژه تعمیرات و نگهداری و همچنین تحویل گیری از پروژه مذکور و انتقال به سکو و اتصال به سالن های مسافری برای حرکت قطارها است که این امر در دپوی مشهد بدون انفصال و اتصال در حال انجام می باشد.