منابع انسانی

نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمان دانش‌محور است. با توجه به ماهیت خدماتی فعالیت های اصلی شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی نقشی انکار ناپذیر است چراکه سرمایه اصلی سازمان و عوامل ارزش آفرین آن نیروی انسانی متخصص و مجرب می باشند.
در حال حاضر بیش از 600 تکنسین و کارشناس مجرب در بیش از 30 نقطه جغرافیایی در سطح کشور به ارائه خدمات فنی ومهندسی در زمینه تعمیرات لکوموتیو می پردازند که وضعیت تحصیلی ایشان در نمودار زیر نشان داده شده است.

آموزش و توسعه منابع انسانی

شرکت توجه ويژه اي به منابع انسانی خود دارد و آنها را به عنوان سرمايه ای با ارزش جهت خلق ارزش براي مشتری می بيند. بر اين اساس اقدامات زير صورت می گيرد:

 

جذب منابع انسانی:
شامل درخواست نیاز نیرو و برگزاری آزمون تخصصی ومصاحبه توسط کمیته جذب می باشد تا نیروی انسانی متخصص وکارآزموده جذب سیستم گردد .

 

آموزش و توسعه مهارت ها:

 

نیازسنجی آموزشی:
بر اساس نیازهای واقعی پرسنل هر ساله ویرایش و تدوین می شود.

 

برنامه ریزی آموزشی:
آموزش های عمومی و تخصصی به صورت مستقل مطابق با آموزشهای مصوب برنامه ریزی شده و تقویم سالانه هر واحد در ابتدای سال تنظیم و برگزار می گردد.

 

ارزیابی و اثربخشی آموزشی:
ارزیابی دوره های آموزشی پس ازاتمام دوره صورت می گیرد واثر بخشی آموزشی پس ازپایان سه ماه دوره آموزشی توسط مدیران واحدها انجام می گیرد .

آموزش ها به صورت آموزش کلاسی، باز آموزی، سمینارها و کنفرانس ها و آموزش های عملی برگزار می شود.

آموزش ، سالانه بالغ بر 10,000 نفر ساعت آموزش به صورت عمومی، تخصصی و مدیریتی در محل شرکت و مؤسسات آموزشی برگزار می شود.

 

طراحی و اجرای سیستم های پرداخت و جبران خدمات:

حقوق و دستمزد، پاداش ها،رفاهيات، بيمه و درمان، مطابق دستورالعمل مربوطه و مصوب شرکت در بازه هاي زمانی ماهيانه صورت می پذيرد.

 

سیستم ارزیابی عملکرد

شناسایی استراتژی های کلان شرکت ،شناسایی و تعيين ابعاد منابع انساني در حوزه استراتژی های کلان شرکت،تعريف نيازمنديها به منظور توسعه قابليت سازماني در حوزه HR در راستای استراتژی های تدوین شده ،تحليل قابليت هاي سازماني موجود در کلیه فرآيندهاي منابع انساني ،تحليل شكاف هاي بحراني بین عملکرد موجود و اهداف آتی،بررسي ضرورت بازنگري اهداف و استراتژی ها ی منابع انساني در چارچوب راهبردهای شرکت وتدوین شاخصها و اولویتهای نیل به اهداف که توسط شرکت صورت می پذیرد.

 

ارسال فرمهای ارزيابی فردي و تيمی مطابق با دستورالعمل اجراي ارزيابی عملکرد از سوی واحد متولی انجام می شود و در نهايت کارنامه عملکردی فرد صادر می شود.

 

مديريت انگيزه کارکنان:

برگزاری سنجش رضایت کارکنان جهت آگاهی از میزان نگرش کارکنان با تعیین میزان تعلق/تعهد وبکارگیری توانمندی ایشان وسنجش سایر عوامل مرتبط با اثربخشی بر اساس مدل جهانی هی گروپ و مقایسه نتایج آن با سایر شرکت هابه منظور ارائه راه کارها و اقدام های بهبود ناشی ازتحلیل نتایج

 

مدیریت روابط کار و رفتار سازمانی

تهیه خبر نامه و بارگذاری آن در سایت خبری وکانال های مجازی تعریف شده در شرکت و به روز سانی آن ، فرهنگ سازی کدهای رفتاری که مبنای اصول رفتار کارکنان می باشد و خبرنامه ها که توسط بخش روابط عمومی طراحی می گردد .

 

مديريت ارتباطات داخلي:
روابط کار و خانواده در قالب مسابقات، برنامه های مسافرتی ، برنامه های فرهنگی و فعاليت های گروهی(جشن مراسم های جمعی و …) حضور در نمایشگاه ها در داخل و خارج از شرکت توسط شرکت برنامه ريزی و اجرا می گردد.

 

تعالي منابع انساني:
براساس مدل و استاندارد 34000 منابع انسانی مشتمل بر ارزیابی ، آسیب شناسی فرایندها و نتایح منابع انسانی وارائه راهکارهای لازم

 

توجیه و اجتماعی کردن کارکنان در بدو ورود به سازمان:

به نام آموزش های بدو استخدام شناخته می شود و شامل 250 ساعت آموزش ( 200 ساعت آموزش تخصصی و 50 ساعت آموزش عمومی) است که در مدت زمان حدود 2ماه جهت کارکنان تازه استخدام انجام می شود تا با سازمان و نحوه انجام کار آشنا شوند.